top of page

Zpracování osobních údajů

Vyplněním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním vyplněních osobních údajů. Tyto údaje využívá firma mh architects atelier s.r.o. pouze ke komunikaci s klienty, případně s fyzickou či právnickou osobou za účelem sjednávání budoucích zakázek. Údaje nejsou předávány žádné třetí straně. Firma mh architects atelier s.r.o. uchovává poskytnuté údaje pouze po dobu 3 let od poslední komunikace. Máte právo v kterýkoliv moment zažádat o změnu, opravu či smazání údajů z naší databáze. Stejně tak máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. 
 

Využití cookies

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci.

Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak uživatele trackovat. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku.

Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Processing of personal data​

By filling out the contact form, you agree to the processing of personal data. This data is used by mh architects atelier s.r.o. only to communicate with clients, or with a physical or legal subject for the purpose of negotiating future orders. The data is not passed on to any third party. The company mh architects atelier s.r.o. keeps the provided data only for 3 years from the last communication. You have the right to request a change, correction or deletion of data from our database at any time. You also have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection

 

 

Cookies​

Cookies are short text files created by a web server and stored on a computer via a browser. When you return to the same website later, the browser sends the stored cookie back and the server retrieves all the information it previously stored on you.

 

Use of cookies​

The principle of cookies makes it possible to distinguish individual users and store specific data about them. E.g. it is thanks to the cookie that the respective server knows which language setting you chose during your last visit or which login name to pre-fill for you in the form (it remembers it from your last visit). Cookies therefore make personalization easier.

Various statistics and other measuring systems also work on the principle of cookies, which store the visitor identifier, time and source of the visit and other information in the cookie. They load and supplement this data on other pages and can thus track the user. Cookies are therefore a critical condition for functional web analytics.

Cookies are also used to store confirmation that the user is logged in (e.g. in the e-shop, in the administration, on a social network, etc.). Here we are talking about the so-called authentication cookie. Without it, the server would not know that the user has already logged in and been authenticated and would require them on every subsequent page visit.

bottom of page